The Celtic Congress

The Celtic Congress

The International Celtic Congress is an educational and cultural organization whose aims

are to perpetuate the ideals, cultures and languages of the Celtic peoples. It has a

branch in each of the Celtic countries. Members come together to exchange common

interests and concerns at the annual conference. This is held in each of the countries in

an agreed rotation and with a nominated theme.

A’ Chòmhdhail Cheilteach

’S e comunn foghlaim agus cultair a th’anns a’ Chòmhdhail Cheilteach

Eadarnàiseanta, dha bheil fainear beachdan, dualchasan agus cànainean

nam pobull Ceilteach uile a neartachadh. Tha meur dheth anns gach aon de

na dùthchannan Ceilteach. Tha na buill a coinneachadh gach bliadhna gus

beachdachadh còmhla ri chèile air na nithean a tha cudthromach dhaibh.

Tha a’ cho-labhairt seo ga cumail anns gach dùthaich ma-seach, le cuspair roainmichte gach bliadhna.