About Us

The Celtic Congress

(Scotland):

 • supports the development of the Gaelic language and culture.
 • promotes interest in the other Celtic languages and cultures by encouraging close links with fellow Celts in Brittany, Cornwall, Ireland, Man and Wales.
 • puts a particular emphasis on education.
 • encourages young people to participate in its activities
 • supports organisations with similar objectives
 • organizes ceilidhs, inter-Celtic concerts and other cultural and fund raising events
 • keeps in regular contact with its members through its newsletter.

The Celtic Congress (Scotland) is recognized as a charity. It is non-political and non-sectarian. If you support the aims of the Celtic Congress (Scotland) – whatever your age group – you are cordially invited to join and you will be made very welcome!


A’ Chòmhdhail Cheilteach

(Alba):

 • a’ cur taice ri leasachadh na Gaidhlig agus a dualchas
 • a’ togail ùidh anns na cànainean agus na dualchasan Ceilteacg eile: a’ neartachadh cheanglaichean ri Ceiltich eile, sa’ Bhreatainn Bhig, sa’ Chòrn, sa’ Chuimrigh, an Eilean Mhanainn,
 • a’ toirt àite sonraichte do dh’fhoghlam
 • a’ misneachadh òigrigh gu bhith a’ gabhail pàirt anns thatar a’
 • a’ toirt taic do bhuidhinn aig a bheil amasan co-ionann
 • a’ cur ar chois chèilidhean, chuirmean-ciùil eadar-Cheilteach agus a leithid sin, gus an dualchas a neartachadh agus gus ionmhas a thogail
 • a’ cumail fiosrachaidh ris na buill gu cunbhalach le cuairtlitir

S’e buidheann carthannais a th’ anns a’ Chòmhdhail Cheilteach (Alba): chan eil a’ gabhail gnothaich ri cùisean creideimh. Ma tha thu a’ dol leis na h-amasan aig A’ Chòmhdhail Cheilteach (Alba) – ge b’e dè an aois a tha thu – bidh fàilte romhad!

For further information please contact:

Jean Campbell (Secretary) – Email: camuskellaig@gmail.com